Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΟΠΑAΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗς»
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ανεργίας Παλιννοστούντων και άλλων Ευπαθών Ομάδων Δήμου Κομοτηνής (για συντομία ΟΠΑAΠ Δήμου Κομοτηνής) υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  για λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής. Η συμβολή του Προγράμματος στην καταπολέμηση της Ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί με την υλοποίηση των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, νέου Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής σε συνεργασία και πάλι με την Αναπτυξιακή Ροδόπης– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Στόχος Προγράμματος

Στόχος του είναι η προώθηση στην αγορά εργασίας ανέργων που προέρχονται από το χώρο των παλιννοστούντων και άλλων ευπαθών ομάδων. Στα πλαίσια του προγράμματος πρόκειται να λειτουργήσουν ομάδες ωφελουμένων, οι οποίες θα προκύψουν από την καταγραφή των ατομικών στοιχείων οι οποίες θα διαιρούνται σε 5 κατηγορίες:

 • Ομάδες με ανάγκη εκμάθησης ή βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας.
 • Ομάδες τεχνικών αναζήτησης-εξεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού, μαθαίνω πώς ψάχνω για δουλειά, χρησιμοποίηση άτυπων δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τεχνικές συνέντευξης).
 • Ομάδες επιχειρηματικότητας - αυτοαπασχόλησης (κοινό κριτήριο για την σύσταση αυτών των ομάδων είναι το ενδιαφέρον για ενασχόληση σε ένα πεδίο οικονομικής δραστηριοποίησης και εδώ θα συμμετέχουν και εργοδότες-πετυχημένα πρότυπα στον τομέα τους).
 • Ομάδες ψυχο-κοινωνικής στήριξης. Θα συσταθούν μετά την ανάγνωση αναγκών από τη Σύμβουλο Ψυχολόγο και κύριο σκοπό τους θα έχουν να βοηθήσουν τα άτομα με χαμηλή προσαρμοστικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Ομάδες οικογενειακής στήριξης. Το πρόβλημα της ανεργίας δεν οφείλεται μόνο στο ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας αλλά και στο ότι τα άτομα πολλές φορές βιώνουν καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Η ηλικία και το μεγάλωμα των παιδιών είναι ένας τέτοιος λόγος και θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε μέσα από τη συνεργασία και με φοιτητές του Πανεπιστημίου για την δημιουργία εθελοντικών ομάδων που θα δουλεύουν με παιδιά παλιννοστούντων (σε επίπεδο μαθημάτων).

Δράσεις Προγράμματος

 • Επαγγελματική συμβουλευτική
  Ατομικές συνεντεύξεις με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο. Διαμόρφωση Ατομικού Πλάνου - συμφωνίας μεταξύ του Συμβούλου και του Ωφελούμενου. Ενέργειες για την προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Ενημέρωση
  Πληροφόρηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας (προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π, νέες θέσεις εργασίας, αναγνώριση πτυχίων κλπ). Ενημερωτικά έντυπα - στήριξη για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τη δική του δουλειά.
 • Επαφή με υποψήφιους εργοδότες
 • Δραστηριοποίηση των ίδιων των ωφελουμένων
  Έκδοση περιοδικού και ενημερωτικού εντύπου με ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων συμβάλλοντας στην ενημέρωση εργοδοτών και κοινωνίας. Δραστηριοποίηση επιτυχημένων επιχειρηματιών από την ομάδα των ωφελουμένων και αυτών που έχουν βάση κοινά επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
  Οργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες συμπολίτες μας.
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης