Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BRIDGES
BRIDGES «Γέφυρες Πολιτισμού- Δημιουργία Υλικής και Ανθρώπινης Υποδομής για την Ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής της Ροδόπης-Momchilgrad  σε πολιτιστικό προορισμό» του Ε.Π Interreg ΙΙΙ A/ Phare CBC Ελλάδα – Βουλγαρία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι ιστορικές παραδόσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διασυνοριακής περιοχής της Ροδόπης καταδεικνύουν το αξιόλογο συγκριτικό πλεονέκτημα που η περιοχή διαθέτει σε όρους πολιτιστικού αποθέματος, το οποίο όμως αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ολοκληρωμένη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η διεύρυνση του πεδίου κατανόησης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, η αξιοποίηση και καλλιέργεια της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η ανάδειξη της συλλογικής μνήμης μέσω της ανάπτυξης νέων σύγχρονων θεσμών και εργαλείων, η κατάρτιση και εκπαίδευση σε ζητήματα ανάδειξης πολιτιστικού τουρισμού θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ολοκληρωμένη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην άνοδο της πολιτιστικής στάθμης του πληθυσμού.
  Το έργο «Γέφυρες Πολιτισμού- Δημιουργία Υλικής και Ανθρώπινης Υποδομής για την Ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής της Ροδόπης-Momchilgrad  σε πολιτιστικό προορισμό» αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής Ροδόπης- Momchilgrad μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία για την ανάδειξη της σε τόπο πολιτιστικού τουρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφει  και αναδεικνύει τους υπάρχοντες πολιτιστικούς πόρους, διευρύνει και εμπλουτίζει το τοπικό τουριστικό προϊόν και εφαρμόζει σύγχρονες πολιτικές για την αποτελεσματική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και τη διαφοροποίηση της γενικότερης εικόνας της περιοχής.

 Στόχος του Έργου
Το έργο στοχεύει  αφ’ ενός στη δημιουργία υλικής υποδομής, στη σύσταση και λειτουργία ενός Διαπολιτισμικού Κέντρου εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης αυτού σε παράγοντα προώθησης και ενίσχυσης της πολιτισμικής συνέχειας της διασυνοριακής περιοχής της Ροδόπης, και αφ’ ετέρου στη δημιουργία ανθρώπινης υποδομής, στην ευαισθητοποίηση – ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτουν, στη συνειδητοποίηση της κοινής πολιτιστικής τους ταυτότητας και στη προβολή - προώθησή της.

Εταιρικόσχήμα


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΑΚΟ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   -  TRANSCOOP
ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ MOMCHILGRAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Προϋπολογισμός  του έργου


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 249.997,31 €.

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα :
1) Ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας στη διασυνοριακή περιοχή και ανάπτυξη εργαλείων για την προβολή της
2) Δημιουργία Υποδομής του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης         
3) Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής
4) Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραγωγή έντυπου υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης