Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ FIRETOURIS
Έργο:  FIRETOURIS
Firetouris: Κίνδυνοι Πυρκαγιάς στις Τουριστικές Περιοχές και ο Αντίκτυπός τους στην Οικονομική και Κοινωνική Ζωή.
ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III C East.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΣΥΝΟΛΟ: 533.333,32 Ευρώ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 399.999,99 Ευρώ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 133.333,33 Ευρώ
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III C East

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι πυρκαγιές είναι μία βασική απειλή για τα νησιά και ιδίως για αυτά με τουριστικά ενδιαφέροντα. Ο τουρισμός είναι η βασική και κάποιες φορές η μόνη πηγή εσόδων για τα περισσότερα Μεσογειακά νησιά. Ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία νησιών όπως οι Σποράδες, τα Δωδεκάνησα και η Σαμοθράκη, η Σικελία, τα Κανάρια νησιά όπως επίσης και τα νησιά του Δούναβη στην Κεντρική Ουγγαρία. ΟΙ κίνδυνοι από πυρκαγιές σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, αρχαιολογικούς χώρους, και στα δάση αποτελούν την βασική απειλή για τις επιχειρήσεις που στηρίζονται στον τουρισμό, τον τοπικό πληθυσμό και τους τουρίστες. Οι πυρκαγιές στα νησιά θέτουν μεγαλύτερους κινδύνους από ότι οι πυρκαγιές στην ηπειρωτική χώρα, καθώς:

 • Υπάρχει περιορισμένη τοπική δυνατότητα για κατάσβεση αλλά και ιατρική φροντίδα των τραυματιών
 • Υπάρχει συχνά αδυναμία άμεσης μεταφοράς δυνάμεων από την ηπειρωτική χώρα
 • Δυσχέρειες στην επικοινωνία με τους τουρίστες
 • Έλλειψη ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης ειδικά για τις τουριστικές περιοχές.

Οι πυρκαγιές στα νησιά έχουν την τάση να τραβάνε το ενδιαφέρων των ΜΜΕ, προκαλώντας  έτσι τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και συχνά και για τα χρόνια που ακολουθούν (εξαρτάται από το μέγεθος της καταστροφής). Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στην τοπική οικονομία.

Εταίροι Προγράμματος

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. (Επικεφαλής εταίρος)
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΡΙΦΗΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στόχοι του Προγράμματος
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διαχείριση των κινδύνων από πυρκαγιές σε τουριστικά νησιά. Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνουν κοινές προσπάθειες με όλους τους εταίρους, στα εξής πεδία: 

 • κίνδυνοι από πυρκαγιές σε αρχαιολογικούς χώρους,
 • κίνδυνοι από πυρκαγιές σε σχέση με τουριστικές υποδομές (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κρουαζιέρες)
 • πυρκαγιές σε πράσινα νησιά με έμφαση στον δυνητικό κίνδυνο για τις τουριστικές υποδομές και μέρη, τον πληθυσμό και τους επισκέπτες

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος:

 • η συλλογή και τεκμηρίωση υλικού για τη κατανόηση όλων των πτυχών της διαχείρισης κινδύνων από πυρκαγιές, σχεδίων αντιμετώπισης σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή,
 • η συλλογή ιστορικών στοιχείων και εμπειρίας από πυρκαγιές στο παρελθόν και δημιουργία πλήρους αρχείου σχετικών συνθηκών,
 • ανταλλαγή εμπειρικών και πληροφοριών μεταξύ των εταίρων,
 • δημιουργία οδηγών καλών πρακτικών και πραγμάτων που πρέπει να αποφεύγονται βασισμένων στην εμπειρία,
 • η ταυτοποίηση των αναγκών για πιο αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων από πυρκαγιές,
 • ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της πολιτικής προστασίας, δασοφύλακες, εθελοντές, δασοπυροσβέστες, τουριστικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους,
 • ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τουριστικών και των επιχειρήσεων για τους κινδύνους από πυρκαγιές,
 • ευαισθητοποίηση των «policy makers» στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τις πυρκαγιές,
 • βελτιστοποίηση στη χρήση του προσωπικού, των εθελοντών και των διαθέσιμων πόρων υπό διάφορες συνθήκες πυρκαγιών,
 • αποτύπωση τουριστικών περιοχών με παράλληλη αξιολόγηση της επικινδυνότητας από πυρκαγιές,
 • η ανάπτυξη προδιαγραφών για δημιουργία παρατηρητήριων για πυρκαγιές σε τουριστικά νησιά,
 • η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιών που μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν σε άλλες περιοχές και η δημιουργία μακροπρόθεσμων πολιτικών αντιμετώπισης.

Δράσεις Προγράμματος
Οι δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν:

 • Η πιστοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τουριστικές υποδομές και η διαχείριση των κινδύνων από πυρκαγιές σε τουριστικά νησιά, σε σχέση με  τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Η βελτίωση των υφισταμένων και η ανάπτυξη νέων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καλύτερη χρήση πόρων και προσωπικού.
 • Ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους εταίρους μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων και ασκήσεων.
 • Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στην διαχείριση των κινδύνων από πυρκαγιές.
 • Αναφορές περιγράφουσες την υφιστάμενη κατάσταση, σύγκριση και αξιολόγηση των υπαρχόντων σχεδίων και προτάσεις για νέα.
 • Σεμινάρια, συνέδρια, ανταλλαγή επιστημονικών εγχειριδίων.
 • Ειδικές βάσεις δεδομένων κτλ.

Αναμενόμενες Επιπτώσεις

 • Δημιουργία σταθερού δικτύου συνεργασίας τουριστικών νησιών.
 • Δημιουργία ενός κοινού συστήματος μεταξύ των συμμετεχόντων περιοχών,  ώστε να υιοθετούνται από κοινού οι νεότερες πρακτικές σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού και αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή των μικρών και απομακρυσμένων τουριστικών νησιών.
 • Παύση του φαινόμενου της αφαίμαξης των τοπικών πληθυσμών στα μικρά και απομονωμένα νησιά..
 • Αύξηση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας στην χρήση τρόπων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
 • Αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης