Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο.Δ.Ι.Ε.Α.Λ.
Μέχρι σήμερα, η ιλύς από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) διατίθεται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία σε χώρους διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων και σε πολύ μικρό ποσοστό στη γεωργία, χωρίς όμως προγραμματισμό.Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (Η.Π. 50910/2727-22/12/03 -ΦΕΚ 1909Β), όσον αφορά στην ιλύ από Ε.Ε.Λ, είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού αξιοποίησης με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι:

 • Η χρήση στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό.
 • Η χρήση για αποκατάσταση «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων, αφού προηγηθεί βιολογική σταθεροποίηση.
 • Η ξήρανση της ιλύος και χρήση ως καυσίμου.

Το ίδιο συμβαίνει και με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, όπου με βάση την οδηγία 1991/271/EEC, η Ελλάδα θα πρέπει σύντομα να προσφέρει κατάλληλους τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των οικιακών υγρών αποβλήτων για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σήμερα, περίπου το 1/2 του πληθυσμού, κυρίως αυτού που διαμένει στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξυπηρετείται με “συμβατικές” μονάδες επεξεργασίας. Οι οικισμοί στις αγροτικές περιοχές (π.χ. Πρόγραμμα « ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ») εξυπηρετούνται κυρίως με βόθρους και σύντομα θα πρέπει  να έχουν μονάδες επεξεργασίας.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τόσο με συμβατικές μεθόδους (αναερόβια και αερόβια επεξεργασία) όσο και με φυσικά συστήματα επεξεργασίας (με τεχνητούς υγροβιότοπους κατακόρυφης ροής), η μελέτη της  χρήσης της σταθεροποιημένης ιλύος στη βιομηχανία κεραμοποιίας καθώς και η εξέταση της  χρήσης φυσικών συστημάτων (τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής) στην επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι από τις 1/12/2006 έως τις 31/03/2008 συνολικού προϋπολογισμού 675.750,00 ευρώ. Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι οι εξής:

 • Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
 • Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής.

Το έργο  αποτελείται από 8 Ενότητες Εργασίας που είναι οι εξής:

 • Αναερόβια συνεπεξεργασία βιομηχανικών απόνερων με ιλύ βιολογικών καθαρισμών
 • Χρήση ξηραμένης ιλύος στην κεραμοποιία.
 • Αερόβια σταθεροποίηση Ιλύος
 • Πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής για την επεξεργασία ιλύος από βιολογικούς καθαρισμούς.
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με την χρήση τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής
 • Ξήρανση ιλύος με ηλιοθερμικές μεθόδους
 • Παραγωγή ψηφιοποιημένων χαρτών
 • Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση

Η αποτελεσματικότητα των προτεινομένων μεθόδων θα ελεγχθεί μέσω πειραμάτων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Για τον σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί χαρακτηρισμός της ιλύος πριν και μετά την κάθε επεξεργασία, ώστε να εξεταστεί τόσο η αποτελεσματικότητα, όσο και η καταλληλότητα της επεξεργασμένης ιλύος για χρήση ως μέσο πορωδοποίησης σε δομικά υλικά στην κεραμοποιϊα. Η ιλύς που θα χρησιμοποιηθεί θα προέλθει από λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (π.χ. της πόλης της Κομοτηνής). Τέσσερις πιλοτικές μονάδες θα κατασκευαστούν με σκοπό την μελέτη σταθεροποίησης της ιλύος με χρήση τεχνητών υγροβιότοπων. Για την διερεύνηση της καταλληλότητας της ιλύος ως μέσο πορωδοποίησης δομικών υλικών (λιθοσωμάτων) στην κεραμοποιία θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι της σύστασης των Λιθοσωμάτων Λυματολάσπης (Λ.Λ.). Κατόπιν το παραχθέν προϊόν της παραπάνω διαδικασίας  θα μελετηθεί ως προς τις φυσικές του ιδιότητες με έμφαση στο πορώδες και την επιρροή που ασκεί στην ανθεκτικότητα σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, και τέλος θα λάβουν χώρα δοκιμές για τον χαρακτηρισμό της μηχανικής απόδοσης του Λ.Λ. ως υλικού σε δομικές κατασκευές. Σε όλα τα προϊόντα της ιλύος θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι οσμών και βιοαεροσόλ και έκπλυσης ουσιών. Επίσης θα πραγματοποιηθεί και επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση πιλοτικών μονάδων τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής. Σε σχέση με την επεξεργασία υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστούν 9 πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής, όπου θα διεξαχθούν πειράματα με σκοπό τον χαρακτηρισμό της απόδοσης αυτών των συστημάτων στον ελλαδικό χώρο.

Τα παραδοτέα του συγκεκριμένου έργου είναι η κατασκευή των πιλοτικών μονάδων επεξεργασίας λυματολάσπης  και υγρών αποβλήτων, καθώς και η παραγωγή επιστημονικών εργασιών. Επίσης, η δημιουργία πλήρως ψηφιοποιημένων χαρτών της πόλης της Κομοτηνής, στους οποίους θα φαίνονται τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του δικτύου από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ και την  διευκόλυνση επέμβασης στα δίκτυα σε περίπτωση βλαβών.

Τα αποτελέσματα, που αναμένονται να εξαχθούν από το παρόν ερευνητικό έργο είναι τα εξής:  

 • Ικανοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με βάση τους οποίους η παραγόμενη ιλύς πρέπει να αξιοποιείται (π.χ. γεωργία, αποκατάσταση, παραγωγή προϊόντων, καύση) και να μειωθεί η ποσότητα τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ.
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό, λειτουργία συμβατικών και φυσικών συστημάτων επεξεργασίας ιλύος, καθώς και φυσικών συστημάτων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για την δυνατότητα ή μη επαναχρησιμοποίησης της επεξεργασμένης ιλύος ως μέσο πορωδοποίησης στην κεραμοποιία.
 • Ουσιαστική και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη νέων-καινοτόμων τεχνολογιών    αντιρρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Αξιοποίηση του παραπροϊόντος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (λυματολάσπη) σε παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό και στην κεραμοποιία ως μέσο πορωδοποίησης).
 • Διεύρυνση του πλαισίου ενασχόλησης νέων επιστημόνων σε αντικείμενα όπως αυτά της διαχείρισης προβληματικών υγρών αποβλήτων και στερεών καταλοίπων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Δημιουργία σχεδιασμών τέτοιων συστημάτων για πλήρη εφαρμογή στη ΔΕΥΑ Κομοτηνής
 • Μείωση κατά τo 75% της ποσότητας περίσσειας ιλύος (λυματολάσπης) για διάθεση σε ΧΥΤΑ για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αλλά και για  άλλες 180 ΔΕΥΑ / ΕΥΑ
 • Επιστημονική προβολή για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης και, αντίστοιχα, για τα Εργαστήρια που συμμετέχουν στο έργο με μία σειρά δημοσιεύσεων σε έγκυρα, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 • Πραγματοποίηση επιδείξεων σε σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση των παιδιών.

Στόχος Προγράμματος
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τόσο με συμβατικές μεθόδους όσο και με φυσικά συστήματα επεξεργασίας.

Δράσεις Προγράμματος

 • Πιλοτικές εφαρμογές τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία  λυμάτων.
 • Εναλλακτικές μορφές επεξεργασίας και χρησιμοποίησης ιλύος.
 • Ψηφιακή αποτύπωση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Κομοτηνής.
 • Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Εταίροι Προγράμματος

 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης