Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗς ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) μεριμνά για την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης για τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από το Πρόγραμμα, με δημοσιεύσεις στον Τοπικό Τύπο αλλά και ενημερωτικές συγκεντρώσεις στις έδρες των Δήμων που εντάσσονται στον Αξονα 4 (προσέγγιση LEADER).


Tα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών αλλά και των μελετητών για οποιαδήποτε πληροφορία και δωρεάν παροχή τεχνικής στήριξης. Αφού δημοσιευθεί ευρέως το Πρόγραμμα, προκηρύσσεται από την ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. και χορηγείται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο ενημερωτικό υλικό και υπόδειγμα φακέλων υποψηφιότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης τα τεύχη προκήρυξης, το ενημερωτικό υλικό, οι φάκελοι υποψηφιότητας και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τους υποψήφιους επενδυτές αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (www.anro.gr). Οι επενδυτικές προτάσεις κατατίθενται στην ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. έως την καθορισμένη από την προκήρυξη καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και ακολουθεί η αξιολόγηση.


Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια, από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζει η ΟΤΔ από τον στελεχιακό της πυρήνα και την τελική απόφαση για την ένταξη των έργων την παίρνει η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER, που αποτελείται από εκπροσώπους φορέων που εξυπηρετούν σε ποσοστό τουλάχιστον 30% δημόσια συμφέρονται και σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ιδιωτικά συμφέροντα. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτουν τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν με τη χρηματοδότηση του ΠρογράμματοςΑκολουθεί η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του επενδυτή και της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πορείας του έργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης