Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΔΡΑΣΕΙς ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΤΟΠΙΚΕς ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕς ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗς»
Ν.Θ.Ε
Σκοπός της δράσης είναι η τοποθέτηση 35 ωφελούμενων ανέργων ηλικίας 18-60 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω της επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η τοποθέτηση των ανέργων θα επιδιωχθεί να γίνει σε δυναμικούς κλάδους της Τοπικής Οικονομίας, όπως περιβάλλον, πολιτισμός και τοπική παράδοση και πληροφορική.

Ν.Ε.Ε
Οι ωφελούμενοι που θα επιδείξουν τα προσόντα και την επιθυμία για αυτοαπασχόληση, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης 250 ωρών, όπου θα αναπτυχθεί θεματολογία σχετική με την ίδρυση και τη διοίκηση ατομικής επιχείρησης.
Η δράση θα δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με άξονα το περιβάλλον και τα ΑΜΕΑ (Παραγωγικό εργαστήριο ανακύκλωσης και επανάχρησης παλαιών υλικών, Εμπορικό κατάστηα διάθεσης των προϊόντων ανακύκλωσης). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών (συνεταιρισμός γυναικών). Προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας με κατεύθυνση δραστηριοποίησης τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Πληροφορική.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση θεωρεί τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης ως ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επειδή μπορούν να συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού και των τοπικών πόρων. Το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει δομές στήριξης, υποστηρικτικούς μηχανισμούς συμβουλευτικής κατεύθυνσης, δίκτυα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και διαδικασίες ενθάρρυνσης και αξιοποίησης του υπάρχοντος εργατικού μηχανισμού.

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων θεμελιακού χαρακτήρα όπως η κοινωνική και επαγγελματική αυτοπεποίθηση, η προσαρμοστικότητα και ο αναπροσανατολισμός του ατόμου, η επικοινωνία και η συνεργατική αντίληψη, η δυνατότητα συλλογικής εργασίας και η ανάληψη πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη ανάληψη του αντίστοιχου κινδύνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης