Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙς LEADER+
Έργο:  LEADER+
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης

ΜΕΤΡΟ 1: Τεχνική στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης
Στο μέτρο δικαιολογούνται δαπάνες για τη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης και της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, όπως

  • Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης,
  • Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης,
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού,
  • Αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου μπορεί να φθάσει μέχρι το 15% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

ΜΕΤΡΟ 2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις - Στήριξη στην επιχειρηματικότητα
Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν:

  • Επενδύσεις αγροτικού τουρισμού, που εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένης ανάπτυξης του τομέα στην περιοχή.
  • Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, καθώς και των λοιπών τομέων της τοπικής οικονομίας.
  • Επενδύσεις που αφορούν στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών στις επιχειρήσεις.

ΜΕΤΡΟ 3: Υποστηρικτικές ενέργειες
Στο μέτρο αυτό μπορούν να ενισχυθούν ενέργειες που υποστηρίζουν ή συμπληρώνουν τις δράσεις των λοιπών μέτρων του προγράμματος, όπως:

  • Καταρτίσεις σε θέματα που δρουν συνοδευτικά στα επενδυτικά σχέδια του προγράμματος.
  • Μελέτες (τομεακές, διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων της περιοχής, σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, έρευνες αγοράς από συλλογικούς φορείς κλπ - συμβουλευτικές υπηρεσίες).
  • Προβολή και προώθηση τομέων και περιοχών από συλλογικούς φορείς.

ΜΕΤΡΟ 4: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Δράσεις που υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού της περιοχής μπορούν να ενισχυθούν στο μέτρο αυτό. Δηλαδή δράσεις ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος, και δράσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και το ποσοστό τους μπορεί να φθάσει στο 15% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών

ΜΕΤΡΟ 1: Συνεργασία μεταξύ περιοχών της χώρας: διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία
Ενισχύεται η ανάπτυξη της συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που υλοποιούν πρόγραμμα LEADER+ μεταξύ τους ή με άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης (της LEADER Ι, LEADER II) ή με άλλους φορείς που συνδέονται με την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας.

ΜΕΤΡΟ 2: Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών - Διακρατική Συνεργασία
Ενισχύεται η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ομάδων Τοπικής Δράσης της χώρας μας με Ομάδες Τοπικής Δράσης άλλου κράτους μέλους ή με ομοειδείς Αναπτυξιακούς Φορείς υπό ένταξη χωρών, καθώς και τρίτων χωρών. Τα θέματα συνεργασίας πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος και να εξυπηρετούν τη λογική και τη στρατηγική του.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Δικτύωση

ΜΕΤΡΟ 1: Λειτουργία δικτύου LEADER
Στο δίκτυο LEADER συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Τοπικής Δράσης του προγράμματος, αλλά και άλλοι Φορείς Αγροτικής Ανάπτυξης, που με τη γνώση και εξειδίκευσή τους θα βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφόρησης και των εμπειριών.

ΜΕΤΡΟ 2: Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης- Δικτύου Leader (Μ.Ε.Δ.)
Η Ελληνική Μονάδα Εμψύχωσης Δικτύου LEADER (Μ.Ε.Δ.) επιλέγεται μετά από διαγωνισμό ως υποστηρικτικός φορέας, που έχει στόχο την υποστήριξη των δράσεων, ενεργειών και εκδηλώσεων που είναι απαραίτητες για την διακίνηση της πληροφορίας μέσα στο Δίκτυο, τόσο το Ελληνικό, όσο και το Ευρωπαϊκό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Διαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση του Προγράμματος
Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας για ενέργειες διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος LEADER+ σε επίπεδο χώρας.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης