Γίνετε μέλος στο anro.gr και αποκτήστε το προνόμιο της άμεσης ενημέρωσης σχετικά με τη δράση μας.
ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙς Ο.Π.Α.Α.Χ.
Μέτρο 1 - Έγγειες Βελτιώσεις
Το Μέτρο 1 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:
 • Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.
 • Αντιπλημμυρικά - Αποστραγγιστικά έργα που δεν συνδυάζονται με αρδευτικά έργα (π.χ. χωματουργικές εργασίες κατασκευής αναχωμάτων, κατασκευή λιθοριπών, βελτίωση πρανών, κατασκευή συρματοκιβωτίων, ανακαίνιση θυροφραγμάτων κ.α.).
 • Έργα διευθέτησης χειμάρρων (π.χ. εργασίες καθαρισμού, διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας της κοίτης των χειμάρρων κλπ).

Μέτρο 2 - Δημιουργία Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων
Το Μέτρο 2 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης. Αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής και διοικητικής φύσης, που έχουν σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση και κατά συνέπεια την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Υπηρεσίες αντικατάστασης. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση του γεωργού, του / της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στην εκμετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό για την άσκηση των εργασιών σε αυτή, όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, ή σε περίπτωση θανάτου του ο νόμιμος κληρονόμος, του το ζητήσει.

Μέτρο 3 - Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας
Το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπει τα παρακάτω:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας (Έρευνες αγοράς, κατάρτιση τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, σύλληψη και σχεδιασμός νέων προϊόντων ποιότητας, προπαρασκευή αιτήσεων για την αναγνώριση ονομασιών προέλευσης).
 • Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ISO 9000 ή 14000, συστήματα τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου).
 • Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Προώθηση προϊόντων ποιότητας (κάλυψη του κόστους των παραγωγών για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites), ή κάλυψη της συμμετοχής τους για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων σε υφιστάμενους δικτυακούς τόπους).

Μέτρο 4 - Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Το Μέτρο 4 του προγράμματος αναφέρεται στα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής στον τομέα της υγείας.
 • Δημιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος.
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης - κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων ενημέρωσης με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα.
 • Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών.

Μέτρο 5 - Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών - Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
Το Μέτρο 5 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης οικισμών.
 • Βελτίωση - κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας.
 • Ανάπλαση οικισμών.
 • Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου.

Μέτρο 6 - Αναπτυξιακά Προγράμματα : Γ’ Κ.Π.Σ. : ΟΠΑΑΧ ΑΜ-Θ : Μέτρα-Δράσεις
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου θα υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια από γεωργούς, κατά κύρια ή μερική απασχόληση, τα οποία θα αφορούν σε ανάπτυξη εναλλακτικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων (μεταποιητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες του τριτογενή τομέα). Ενδεικτικές πράξεις οι οποίες μπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιο του Μέτρου είναι η διενέργεια επενδύσεων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας, κ.λ.π.

Μέτρο 7 - Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας
Το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπει τα παρακάτω:

 • Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (δίκτυα συλλογής, λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα, δίκτυα μεταφοράς - διάθεσης του ταμιευμένου ύδατος, κατασκευή νέων - εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων ταμίευσης και διανομής ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις).
 • Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για τη μείωση των απωλειών ύδατος (εξασφάλιση της στεγανότητας του δικτύου με έργα αντικατάστασης αγωγών, στεγάνωσης ανοικτών υδραυλάκων, εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού).

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας
Προβλέπονται τα εξής:

 • Αγροτική οδοποιία (συντήρηση του δικτύου των αγροτικών δρόμων και επέκτασή του με την κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων, μελέτες, απαλλοτριώσεις, χωματουργικές εργασίες, περιορισμένης κλίμακας εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, μικρά τεχνικά έργα).
 • Αγροτικός εξηλεκτρισμός (εφαρμόζεται για τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν: άρδευση, αποστράγγιση, άρδευση - ύδρευση, κτηνοτροφικές και άλλες αγροτικές χρήσεις).
 • Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (ίδρυση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων / ήπιων μορφών ενέργειας, παραγωγή βιοαερίου από την εκμετάλλευση βιομάζας, αξιοποίηση της γεωθερμίας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αξιοποίηση αιολικής ενέργειας για άντληση - άρδευση, κ.λ.π.).
 • Δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών (κατασκευή και οργάνωση της κατάλληλης κοινόχρηστης υποδομής που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του οργανωμένου χώρου, οδική πρόσβαση και δίκτυο, παροχές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ΟΤΕ, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, κ.λ.π.).

Μέτρο 9 - Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
Το Μέτρο 9 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (δημιουργία ή εκσυγχρονισμός αγροτοτουριστικών καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης σε σημεία φυσικού κάλλους, υπαιθρίων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων, η αναβίωση παραδοσιακών καφενείων και λοιπές συναφείς δραστηριότητες).
 • Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (δημιουργία ή εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, όπως τα προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, ξυλογλυπτικής, αγγειοπλαστικής, λοιπά προϊόντα παραδοσιακού χαρακτήρα, η ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισμών γυναικών για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων και λοιπές συναφείς δραστηριότητες).
 • Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης (Η έκδοση εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού που εξυπηρετεί τους στόχους προβολής των περιοχών παρέμβασης, ο σχεδιασμός και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών, η δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, η κάλυψη του κόστους καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς και λοιπές συναφείς δραστηριότητες).

Μέτρο 10 - Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη Γεωργία και τη Δασοκομία
Το Μέτρο 10 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Προστασία - Διαχείριση δασών και οικοσυστημάτων (Περιβαλλοντικές μελέτες - Διαχειριστικά σχέδια, η κατασκευή έργων υποδομής για την πυροπροστασία, συντήρηση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, παρεμβάσεις προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων NATURA 2000 από πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη βόσκηση, απόρριψη απορριμμάτων κ.α.).
 • Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον (καθαρισμός - προστασία υδάτινων απορροών με αποδέκτες υγροβιότοπους με οικολογική σημασία, χωματουργικές και φυτοτεχνικές εργασίες, μικρά τεχνικά έργα όπως μικροφράγματα συγκράτησης φερτών υλών, κ.α.).
 • Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης (σεμινάρια, ημερίδες, διανομή πληροφοριακού υλικού, κ.α.).

Μέτρο 11 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Το Μέτρο 11 του προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας. Η δράση μπορεί να εφαρμοσθεί σε δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης, που έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή, την πρώτη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εντός της εκμετάλλευσης και στα πλαίσια της καθετοποίησης της παραγωγής μέσα στην εκμετάλλευση.
 • Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων, στα πλαίσια των οποίων οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα αποκτήσουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον και επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

Μέτρο 12 - Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης
Το Μέτρο 12 του προγράμματος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Ενότητα ζωικής παραγωγής (Περιλαμβάνει επενδύσεις στους τομείς Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών - Πουλερικών, Διαφόρων ζώων(Μέλι-Σηροτροφία). Στην δράση δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις στους τομείς των ζωοτροφών και των σφαγείων, οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στο Μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006»).
 • Ενότητα φυτικής παραγωγής (Περιλαμβάνει επενδύσεις στους τομείς Δημητριακών, Οπωροκηπευτικών, Οίνου, Ελαιούχων προϊόντων, Φαρμακευτικών & Αρωματικών φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών, Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Στη δράση δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις στον τομέα των ελαιούχων σπόρων, οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στο Μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006»).

Μέτρο 13 - Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας
Στα πλαίσια του Μέτρου 13 προβλέπονται:

 • Προμήθεια εξοπλισμού (Ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην προμήθεια υλοτομικών εργαλείων, εργαλείων αποφλοίωσης και τεμαχισμού, καθώς και εργαλείων αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων).
 • Υλοποίηση έργων υποδομής (Ενισχύονται παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης δασικών προϊόντων στο δάσος και υλικών υλοτομίας, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου και στην προστατευτική επεξεργασία και ξήρανση στρογγυλής ξυλείας).

Μέτρο 14 - Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπει τη δημιουργία μέχρι 13 Δομών Στήριξης, οι οποίες θα εξασφαλίζουν συνεχώς την άμεση παροχή των βασικών υπηρεσιών σε όλον τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, οι Δομές Στήριξης θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Δημοσιοποίηση των δράσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα.
 • Διανομή έντυπου και λοιπού πληροφοριακού υλικού.
 • Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών προς τους τελικούς αποδέκτες προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος.
 • Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας.
 • Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων υποψηφιότητας που υποβάλλονται.
 • Παροχή γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση των φακέλων.
 • Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με τη σύμβαση που καταρτίζεται για την υλοποίηση του επιχορηγούμενου έργου και τις διαδικασίες επιχορήγησης και την είσπραξή της.
 • Επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων, επιβεβαίωση της τήρησης των χαρακτηριστικών τους, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισθέντος κόστους τους και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Γεωργίας για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
+30 25310 34071
+30 25310 34073 Fax
© 2008, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ | Νομικό Σημείωμα | Ισολογισμός 2016
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης